Meest gebruikt


Meest recent

 • beweging
 • 'stillness'

'

 • 'stillness'*

a

 • aandacht
 • acethylcholinesterase remmer
 • Achtwoordentest
 • Advies Gezondheidsraad
 • agressie
 • alcohol
 • alexithymie
 • alternatief DSM-5 model persoonlijkheidsstoornissen
 • alterneren
 • altruïsme
 • alzheimer
 • ambulante geriatrische zorg
 • Amsterdamse Dementie-Screeningstest (ADS)
 • anemie
 • angst
 • antidepressiva
 • antipsychotica
 • antroposofie
 • apathie
 • arthritis
 • asbest
 • asbestose
 • assessment
 • atrium fibrilleren
 • atrofie
 • atypisch
 • autismespectrumstoornissen
 • autobiografische herinneringen
 • autonomie en competentie
 • alzheimer

b

 • balansproblemen bij ouderen
 • balint
 • basisbehoeften
 • Beck Depression Inventory (BDI-II-NL)
 • bed- en opsta-alarmering
 • behandeling
 • Behavioral Dyscontrol Scale
 • beïnvloedende factoren van mondigheid
 • beleidsaanbevelingen
 • belemmerende factoren
 • belevingsgerichte zorg
 • beloop
 • benigne paroxysmale positioneringsduizeligheid
 • benutting
 • beroerte
 • besluitvorming
 • beweging*
 • bewegingsstoornissen
 • bijwerkingen
 • bilaterale vestibulopathie
 • bloedingsrisico
 • BPSD
 • burgerparticipatie
 • buurtonderzoek

C

 • CAG repeats
 • cardiale effecten
 • carrière keuze
 • casemanagement
 • casemanagement dementie
 • centrale hypothyroïdie
 • cerebrovasculair accident (CVA)
 • cholinesteraseremmer
 • chorea
 • chronisch orgaanfalen
 • chronische aandoeningen
 • civil society
 • CLEAR-model
 • CO-intoxicatie
 • co-morbiditeit
 • cognitie
 • cognitief functioneren
 • cognitieve beperkingen
 • Cognitieve Screening Test (CST)
 • cognitieve stoornis
 • cognitieve therapie
 • cognitieve training
 • CoMBI
 • communicatie
 • comorbiditeit
 • competenties
 • complexe verbale fluency
 • complexiteit
 • comprehensive geriatric assessment thuis
 • constructvaliditeit
 • consultvraag
 • controle
 • COPD
 • COPD-gerelateerde ziekenhuisopnames
 • COVID-19
 • CT-scan
 • CVA

d

 • dagelijks functioneren
 • dehydratie
 • delier
 • Delphi-methode
 • dementie
 • depressie
 • depressieve stoornis
 • desmopressine
 • detectie
 • determinanten
 • detoxificatie
 • diagnose
 • diagnose dementie
 • diagnostiek
 • digitaal spectrum
 • digital immigrants
 • digital natives
 • digitale kloof
 • DNS
 • documentaire
 • dood
 • downsyndroom

e

 • e-bike
 • e-health
 • EAT-10
 • EBM
 • eenzaamheid
 • eenzaamheidsschaal
 • eerstverantwoordelijke verzorgende
 • effect evaluatie
 • effectiviteit
 • effectiviteitsanalyse
 • effectmeting
 • electrocardiogram
 • electroencefalografie
 • emotioneel welbevinden
 • emotionele eenzaamheid
 • emotionele/existentiële ondersteuning
 • emotionele gevolgen
 • empty sella
 • EOLD scales
 • episodisch geheugen
 • erfelijke aandoeningen
 • ergotherapie
 • Erikson
 • ethiek
 • etniciteit
 • etnografie
 • Europa
 • evaluatie
 • evidence based medicine
 • excluded letter taak
 • executieve controle
 • exergames
 • extramuralisering
 • eyetracking

f

 • faal-en succesfactoren
 • familie
 • farmacotherapie
 • ferritine
 • FES-I/Hips
 • fietscursus
 • fietstraining
 • fixatie
 • foto interventie
 • fragiliteit
 • functieverlies
 • functionele status
 • fysieke fixatie
 • fysiotherapie

g

 • galantamine
 • gedeelde besluitvorming
 • gedrag
 • gedrags- en psychologische symptomen bij dementie
 • gedragsproblemen
 • geheugenpolikliniek
 • geheugenproblemen
 • gelukkig en gezond ouder worden
 • geneeskundestudent
 • Geriatric Depression Scale (GDS)
 • geriatrie
 • geriatrische dermatologie
 • geriatrische patiënten
 • geriatrische revalidatie
 • geriatrische revalidatiezorg
 • gerontopsychiatrie
 • gerontologie
 • gerstmann
 • gezamenlijke besluitvorming
 • gezondheid
 • gezondheidsgerelateerde fitheid
 • gezondheidsvoorzieningen
 • gezondheidszorg
 • GPS
 • grensoverschrijdend zorggebruik
 • groeihormoondeficiëntie
 • groepsbehandeling

h

 • hallucinaties
 • haloperidol
 • handelingsverlegenheid
 • HAP
 • hechting
 • hepatitis
 • hepcidine
 • hersenen
 • heupfractuur
 • hoge leeftijd
 • hospice
 • HRQoL
 • huidaandoeningen
 • hulpbronnen
 • hyperuricemie
 • hypopituïtarisme

I

 • ICT
 • idiopathische normale druk hydrocephalie
 • Ijzerdeficiëntie
 • implementatie
 • informant
 • informatie
 • Informed consent
 • informele zorg
 • inspectie
 • insulinomen
 • integrale wijkaanpak
 • intergenerationele relaties
 • interventie
 • interventies
 • intrusiefouten
 • invloed

j

 • jicht
 • jonge ouderen

k


L

 • Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen
 • langdurige zorg
 • leefstijl;
 • leercurve
 • levenseinde
 • levenslooptheorie
 • leverlijden
 • lichamelijk
 • lichamelijk functioneren
 • lichamelijke activiteit
 • life-review
 • lijden
 • literatuuroverzicht
 • literatuurstudie
 • longitudinaal onderzoek

m

 • mantelzorg
 • mantelzorgbelasting
 • mantelzorger
 • mantelzorger-implementatie
 • mantelzorgers
 • MCI
 • MCI-AD
 • MCI-DLB
 • mechanische
 • mediatietherapie
 • mediatieve therapie
 • medicatieveiligheid
 • medisch gesprek
 • medisch toerisme
 • meetinstrumenten
 • methodisch werken
 • mictieklachten
 • migranten
 • migratie
 • mindfulness
 • mobiliteit
 • Mokken schaalanalyse
 • Mokkens schaalmodel
 • Mokkenschaalanalyse
 • mondigheid
 • mondigheidseffecten
 • mortaliteit
 • motivatie
 • MRI
 • multidimensionale kwetsbaarheid
 • multidisciplinaire zorg
 • multimorbiditeit;
 • multinomiale logistische regressie
 • multiple sclerose
 • multisensorische stimulatie
 • multisysteem atrofie

n

 • nachtelijke onrust
 • naleving richtlijnen
 • nazorg
 • NEO-PI-R
 • netwerken
 • neurocognitieve stoornis
 • neuroglycopene symptomen
 • neuropsychologische gevolgen
 • niet-farmacologische behandeling
 • nieuwe orale anticoagulantia
 • non-respons

o

 • objectieve sociale isolatie
 • observatie
 • omgeving
 • oncogeriatrie
 • onderdekking
 • ondervoeding
 • onderwijs
 • onderwijsachterstand
 • onderzoeksmethoden
 • ongelijkheid
 • ontslagbestemming
 • oogscreening
 • openheid
 • orale anticoagulantia
 • orofaryngeale dysfagie
 • oudere leeftijd
 • oudere migranten
 • oudere patiënten
 • ouderen
 • ouderen met dementie
 • ouderenzorg

p

 • palliatieve zorg
 • parese
 • parkinsonisme
 • participatie
 • participatief onderzoek
 • participeren
 • partnerstatus
 • patient reported outcome measures (PROM)
 • patiëntenperspectief
 • patiëntperspectief
 • pensionering
 • perifeer vestibulaire uitval
 • personen met verward gedrag
 • persoonlijkheid
 • persoonlijkheidsdiagnostiek
 • persoonlijkheidskenmerken
 • persoonlijkheidsontwikkeling
 • persoonlijkheidspathologie
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • persoonsgericht
 • persoonsgerichte zorg
 • perspectieven
 • pijn
 • polyfarmacie
 • polymyalgia rheumatica
 • positieve gezondheid
 • posterieure corticale atrofie
 • praxeografie
 • premorbide persoonlijkheid
 • presbyfagie
 • prevalentie
 • preventie
 • primair verouderen
 • probleemgedrag
 • proces evaluatie
 • procesevaluatie
 • professionalisering
 • profielen
 • progressieve supranucleaire paralyse
 • psychiatrie
 • psychiatrische consultatie
 • psychisch
 • psychische problematiek
 • psychogeriatrie
 • psychogeriatrische dagbehandeling
 • psychogeriatrische revalidatie
 • psycholoog
 • psychometrie
 • psychometrische karakteristieken
 • psychomotorische snelheid
 • psychosociale interventies
 • psychotherapie
 • psychotrauma
 • PTTS

Q

 • QUALID

R

 • RAND-36
 • reactiverende behandeling
 • relapsing polychondritis
 • reminiscentie
 • residentiële ouderenzorg
 • revalidatie
 • richtlijn
 • risicoprofielen
 • rivastigmine
 • routine

s

 • samenwerking
 • SBMA
 • schaal van voorkeur voor routine
 • screening
 • secundaire bijnierschorsinsufficiëntie
 • selectiebias
 • selectieve vertekeningen
 • Self-Determination Theory
 • siADH (syndrome of inappropiate antidiuretic hormone)
 • slechtziendheid
 • sleutelfiguur
 • slikstoornissen
 • slimme technologie
 • sociaal kapitaal
 • sociale cohesie
 • sociale eenzaamheid
 • sociale interactie
 • sociale netwerk
 • sociale ondersteuning
 • socratische methode
 • somberheid
 • specialisme ouderengeneeskunde
 • specialist ouderengeneeskunde
 • stabiliteit
 • sterfte
 • stress
 • subjectieve gezondheid
 • supplementgebruik
 • survey

t

 • taalbarrière
 • taalstoornis
 • technologie
 • teledermatologie
 • test-hertestbetrouwbaarheid
 • theorema van Bayes
 • therapie intensiteit
 • thuissetting
 • thuiswonende ouderen
 • thuiszorg
 • Tilburg Frailty Indicator;
 • toegankelijkheid
 • toeleiding naar zorg
 • TOPICS-SF
 • tovertafel
 • transitie
 • transmurale zorg
 • trends
 • trisomie 21
 • tweede lijn

u

 • uitgestelde reproductie
 • uitkomstindicatoren
 • uitslaggesprek
 • uitwisseling

v

 • valangst
 • validatie
 • valincidenten
 • vallen
 • valpreventie
 • valpreventiemaatregelen
 • valproïnezuur
 • vastbinden
 • veiligheid
 • verantwoordelijkheid
 • verbale fluency
 • Vergeving
 • vermijdbare blindheid
 • veroudering
 • verpleeghuis
 • verpleeghuisopname
 • verpleeghuispatiënten
 • verpleeghuiszorg
 • verpleeghuizen
 • verpleegkundig
 • verstandelijke beperking
 • versterven
 • vertegenwoordiging
 • verwijzen
 • verwijzing
 • verzorgenden
 • verzorgings- en verpleeghuizen
 • verzorgingshuis
 • Visuele Associatietest
 • visuele beperking
 • vitamine D
 • voedingsstatus
 • voorspellende waarde
 • voorziening voor personen met verstandelijke beperkingen
 • vragenlijst
 • vrijheidsbeperkende maatregelen
 • vrijheidsbeperking
 • vrijwillige associaties
 • vroegdiagnostiek
 • vroegtijdige opsporing
 • vroegtijdige zorgplanning

w

 • wanen
 • wederkerigheid
 • welbevinden
 • welzijn
 • werk en mantelzorg
 • werving
 • wijken
 • wilsonbekwaamheid
 • wonen
 • woonzorgcentra
 • woonzorgcentrum

Z

 • Zelf Determinatie Theorie
 • zelfmanagement
 • zelfmanagementvaardigheden
 • zelfrapportage
 • zelfredzaamheid
 • zelfstandig wonende ouderen
 • zelfwaardering
 • ziekenhuisopnames
 • ziekenhuiszorg ouderen
 • ziekte van Alzheimer
 • ziekte van Huntington
 • ziekte van Kennedy
 • zorg
 • zorg op maat
 • zorgbeleid
 • Zorgcentrum
 • zorgcircuits
 • zorgdrager
 • zorggebruik
 • zorginstellingen
 • zorgketen
 • zorgkwaliteit
 • zorgpad
 • zorgproblemen
 • zorgprofessionals
 • zorgverleners
 • zorgverlening


 • ■■■

#

 • 18-FDG PET-scan
 • 6MWT