nr. 3 – oktober 2019

Gepubliceerd op: 07/11/2019
Totale lees- en kijktijd: 03:29:41

Evaluatie door casemanagers dementie

Inleiding Het degeneratieve en grillige karakter van dementie en het langdurende verloop van deze ziekte, gemiddeld acht jaar vanaf diagnose tot aan overlijden, plaatst betrokkenen gedurende langere tijd voor veel opgaven ]. Voorbeelden daarvan zijn problemen rond veiligheid, gedragsveranderingen, toenemende afhankelijkheid en veranderingen in de sociale interactie. Casemanagers dementie verrichten belangrijk en effectief werk in het begeleiden van mensen met dementie en hun familieleden ]. Ook spelen zij een cruciale rol in het bevorderen van de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers…

Gepubliceerd op: 17/03/2017
Auteur: Nicole A. B. M. Ketelaar, Jan S. Jukema, Marlies van Bemmel, Marian J. M. Adriaansen, Carolien H. M. Smits
Leestijd: 30:35

Mensen zoals wij

Kwaliteit van leven is tegenwoordig een centraal doel in de dementiezorg. Het is echter niet eenvoudig om daadwerkelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven van iemand met dementie. Zo is er de laatste jaren groeiende aandacht voor de eigen regie van mensen met dementie en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan, en invloed hebben op, de aan hen geleverde zorg , ]. In de loop van het dementie proces verliezen mensen niettemin veel persoonlijke bronnen voor het in…

Gepubliceerd op: 15/05/2017
Auteur: Debby L. Gerritsen
Leestijd: 06:10

Toepassing van stemmingsvragenlijsten bij ouderen met alzheimerdementie (met of zonder taalstoornis) en hun informanten

Alzheimerdementie kan gepaard gaan met symptomen van depressie ]. Zo komen depressiesymptomen bij 5 % tot 44 % van de patiënten met dementie voor, waarbij 10 % tot 20 % voldoet aan criteria voor een depressieve episode , ]. Signalering van stemmingsklachten is van belang, aangezien er goede behandelmogelijkheden zijn. Onderzoek naar stemmingsklachten wordt vaak ondersteund met vragenlijsten in een interviewvorm. Bij alzheimerdementie ontstaan vroeg of laat echter problemen met taalexpressie of taalbegrip (afasie) ]. Beperkingen van het taalgebruik kunnen een belemmering vormen voor…

Gepubliceerd op: 18/01/2018
Auteur: Margina Yildirim-Gorter, Djahill Groot, Linda Hermens, Han F.A. Diesfeldt, Erik J. A. Scherder
Leestijd: 30:06

De relatie tussen apathie, depressie en cognitief functioneren bij patiënten met MCI en dementie

Inleiding In de komende jaren zal de Europese bevolking naar verwachting verder vergrijzen ]. Hierdoor neemt het aantal mensen met lichte cognitieve beperkingen (of in het Engels Mild cognitive impairment, MCI) en dementie toe. MCI wordt vaak gezien als een overgangsfase tussen normale veroudering en dementie. Mensen met MCI hebben al lichte cognitieve beperkingen, deze zijn echter nog niet ernstig genoeg om van een dementie te kunnen spreken. Symptomen zoals onrust, prikkelbaarheid, depressie en apathie komen regelmatig voor bij mensen…

Gepubliceerd op: 27/02/2018
Auteur: Robin Vloeberghs, Esther M. Opmeer, Peter P. De Deyn, Sebastiaan Engelborghs, Ellen E. De Roeck
Leestijd: 19:42

Signalementen 2018/3

‘Passende activiteiten’ essentieel voor verpleeghuisbewoners met dementie Er is steeds meer aandacht voor het potentiële effect van dagelijkse bezigheden en betrokkenheid in activiteiten op het welbevinden van mensen met dementie die in zorgvoorzieningen wonen. Uit onderzoek blijkt echter steeds weer dat deze mensen zeer weinig gestimuleerd worden. Deze tegenstrijdigheid vormde het uitgangspunt voor het promotieonderzoek van gezondheidswetenschapper en gerontoloog Dieneke Smit, 33 jr. Tegenwoordig is men ervan overtuigd dat niet de medische behandeling maar het psychologisch welbevinden van bewoners centraal moet…

Gepubliceerd op: 03/05/2018
Auteur: Redactie
Leestijd: 14:10

Effecten van een integrale wijkaanpak genaamd ‘Even Buurten’ op de (gezondheidsgerelateerde) kwaliteit van leven en welzijn van ouderen

Inleiding De inzet van een integrale wijkaanpak (IWA) wordt steeds meer aanbevolen als middel om een ondersteunend klimaat te bieden aan het groeiende aantal zelfstandig wonende ouderen met een (complexe) hulpvraag , ]. Binnen een IWA werken gemeente(n), zorg- en welzijnsorganisaties en mantelzorgers samen om de beschikbare zorg in de wijk te coördineren zodat beter kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften van de cliënten ]. Hoewel algemeen wordt erkend dat een IWA uitkomst kan bieden in de ondersteuning van…

Gepubliceerd op: 18/05/2018
Auteur: Hanna M. van Dijk, Jane M. Cramm, Erwin Birnie, Anna P. Nieboer
Leestijd: 20:42

Abstracts 15e Nationaal Gerontologiecongres ‘SAMEN WORDEN WE OUDER’

Symposia (S) en workshops (W) S1 Existentiële eenzaamheid, zingeving en luisteren: recente ontwikkelingen en de toekomst in eenzaamheidsonderzoek en praktijk Voorzitter symposium : T.G. van Tilburg, Vrije Universiteit Amsterdam Algemeen abstract integraal symposium: Het omvangrijke probleem van eenzaamheid krijgt veel aandacht van beleidsmakers en professionals in de praktijk. Met deze aandacht groeit de behoefte aan wetenschappelijke kennis. Vaak gestelde vragen gaan over het concept eenzaamheid en de beleving daar van. Wat is het precies? Wat is de relatie met zingeving,…

Gepubliceerd op: 30/10/2019
Auteur: NVG-KNOWS
Leestijd: 02:56:58

Signalementen 2019/3

Sociaal-economische ongelijkheid, veerkracht en (toch) succesvol ouder worden De mate waarin en de manier waarop mensen ‘succesvol oud worden’ zijn divers en worden deels bepaald door individuele sociaal-economische omstandigheden. Iemands Sociaal-Economische Positie (SEP) beïnvloedt waarschijnlijk meerdere aspecten van gezondheid en functioneren op oudere leeftijd. Opleidingsniveau, beroep en inkomen belichamen hierbij deels overlappende en deels unieke causale paden naar Successful Aging (SA). Deze paden hangen samen met psychologische en sociale factoren en met gezondheidsgerelateerd gedrag gedurende de levensloop. Hieronder vallen ook…

Gepubliceerd op: 07/11/2019
Auteur: Redactie
Leestijd: 15:10

Farmacotherapie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen: een nieuw aandachtsgebied

Inleiding Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen (PS) bij ouderen is relatief nieuw en in ontwikkeling. Eerder werd aangenomen dat persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen onbehandelbaar was en met het ouder worden spontaan uitdoofde. Dit adagium is echter achterhaald. Deze stoornissen persisteren niet alleen in de laatste levensfase, maar kunnen zelfs dan pas voor het eerst zichtbaar worden. Er worden prevalenties van PS beschreven tussen 2,8% en 13% in de algemene bevolking en tussen de 5% en 33% bij ambulante patiënten binnen de ouderenpsychiatrie. Ondanks…

Gepubliceerd op: 07/11/2019
Auteur: Julie E. M. Schulkens, Jamila Ibirane, Sebastiaan P. J. van Alphen, Sjacko Sobczak
Leestijd: 17:33