Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Richtlijnen voor auteurs

Peer review-proces

De redactie gaat eerst na of het ingezonden artikel wat betreft thematiek en vorm in aanmerking komt voor mogelijke plaatsing. Daarna volgt een peer review-procedure waarbij twee externe reviewers volgens een beschikbaar format de inhoud, opzet en kwaliteit van het artikel beoordelen. Het commentaar van de redactie en referenten wordt de auteur toegezonden. De redactie beoordeelt daarna of het herziene artikel kan worden opgenomen.

Checklist ter voorbereiding van inzending

U moet onderstaande vereisten lezen en bevestigen dat de inzending eraan voldoet voor u kan verder gaan.

 • De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift (tenzij een uitleg is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
 • De tekst voldoet aan de bestandsrichtlijnen.
 • Het ingediende bestand is een OpenOffice-, Microsoft Word-, of RTF-bestandsformaat.
 • Indien beschikbaar, worden URLs aan de referenties toegevoegd.
 • Het manuscript voldoet aan de auteursrichtlijnen van TGG.

Wetenschappelijk artikel

Typen van bijdragen die binnen deze rubriek vallen, zijn:

 • Onderzoeksartikel: alle manuscripten die een verslag zijn van empirisch onderzoek;
 • Theoretische bijdrage: wetenschappelijke beschouwing, overzichtsartikel narratieve review of een literatuuroverzicht;
 • Nederlandse bewerking: bewerking van een eerder in een andere taal gepubliceerd artikel, mits het oorspronkelijke onderzoek in Nederland of Vlaanderen is uitgevoerd. Het oorspronkelijke artikel is nog actueel; het vertalen van een review is hierdoor uitgesloten. De auteur licht bij indiening in de aanbiedingsbrief aan de redactie toe wat het artikel voor Nederlandstalige TGG-lezers geschikt maakt, om wat voor bewerking het gaat (bijvoorbeeld samenvoeging van twee artikelen, Nederlandse uitwerking van Engelstalig gepubliceerde research letter of short report) en wat de meerwaarde van de bewerking is. De auteur overlegt een verklaring van de uitgever van het oorspronkelijke artikel waarin deze toestemming geeft voor publicatie van de Nederlandstalige versie. Ook voegt de auteur het oorspronkelijke artikel toe. Graag contact opnemen met de redactiesecretaris van TGG als u een bewerking overweegt in te dienen. Dit overleg kan ook plaatsvinden alvorens u de bewerking geschreven heeft.
 • De maximale omvang van een Wetenschappelijk artikel is 5.000 woorden (inclusief Nederlandse en Engelse samenvatting, literatuurlijst met maximaal 30 referenties, bijlagen, tabellen, figuren, e.d.).
 • Voor een review geldt het volgende: tabellen tellen niet mee in het woordenaantal en er zijn meer dan 30 referenties toegestaan.

Opinie

 • Essays met een reflectie op een kwestie van wetenschappelijke, praktische of maatschappelijke betekenis betreffende de actuele situatie of een visie op de toekomst binnen de gerontologie of geriatrie in Nederland en Vlaanderen.
 • Een Opinie kan spontaan of op uitnodiging aan de redactie worden aangeboden. De redactie beoordeelt op geschiktheid voor publicatie op het TGG-platform.
 • De streefomvang voor een Opinie is 1.500 woorden. Indien u hier van afwijkt dan kunt u dit in de aanbiedingsbrief beargumenteren.
 • Aan deze rubriek is geen Medline indexering gekoppeld en er wordt geen DOI-nummer toegekend. 

Klinische les

 • Een Klinische les is de beschrijving van de diagnostiek en de behandeling van een patiënt met een bepaalde aandoening of van enkele patiënten met vergelijkbare aandoeningen.
 • De indeling van een Klinische les:
  • Introductie met achtergrond (prevalentie etc.) en casusbeschrijving
  • Beschouwing met anamnese, klinische manifestatie, diagnostiek, organisatie van zorg/behandeling
  • Conclusie met leerpunten
  • Referenties
 • De streefomvang van een Klinische les is 2.500 woorden (inclusief Nederlandse en Engelse samenvatting, literatuurlijst, bijlagen, tabellen, figuren, e.d.). Indien u hier van afwijkt dan kunt u dit in de aanbiedingsbrief beargumenteren.
 • Alle Klinische lessen zijn onderhevig aan peer review. Bij publicatie in TGG volgt Medline indexering en wordt een DOI-nummer toegekend.

Praktijkvragen

 • In deze rubriek is plaats voor kernachtige besprekingen van praktijkgericht onderzoek door mensen uit de praktijk. Het gaat hier om een beschrijving van (kleinschalig) onderzoek waarvan de resultaten bruikbaar zijn in de dagelijkse gerontologische en/of geriatrische praktijk in Nederland en Vlaanderen. De structuur volgt losjes die van een Wetenschappelijk artikel:
  • Inleiding met beschrijving van het praktijkprobleem en onderzoeksvraag
  • Setting, methode en aanpak van het onderzoek
  • Resultaten
  • Discussie met leerpunten
  • Referenties (wetenschappelijke verwijzingen en/of verwijzingen naar ‘grijze’ literatuur)
 • De maximale omvang voor een bijdrage in de rubriek Praktijkvragen is 3.000 woorden (inclusief Nederlandse samenvatting, literatuurlijst, bijlagen, tabellen, figuren, e.d.).
 • De redactie beoordeelt op geschiktheid voor publicatie; op uitnodiging kan de redactie een praktijkdeskundige de bijdrage mede laten beoordelen.
 • Aan deze rubriek is geen Medline indexering gekoppeld en er wordt geen DOI-nummer toegekend.

Voor u gesignaleerd

 • In deze rubriek worden interessante publicaties kort beschreven, zoals een recent verschenen rapport of proefschrift. Er wordt verwezen naar de originele bron en deze is integraal digitaal beschikbaar (kosteloos en open acces).
 • Deze rubriek bevat bijdragen die spontaan of op uitnodiging aan de redactie zijn aangeboden. De redactie beoordeelt op geschiktheid voor publicatie op het TGG-platform.
 • De maximale omvang voor een bijdrage is de rubriek Voor u gesignaleerd is 500 woorden.
 • Aan deze rubriek is geen Medline indexering gekoppeld en er wordt geen DOI-nummer toegekend.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens (naam, e-mailadres, bedrijfsnaam) die bij een indiening aan dit tijdschrift worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties
 • U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen, tenzij vooraf vermeld en met uw uitdrukkelijke toestemming. Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door ons in te trekken of bezwaar te maken.