Het delen van mantelzorg: wat zijn de overwegingen?

Auteurs

  • Ivo J.H. Maathuis Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Ruth M. Bles Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Moniek A.M. van Loon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Nienke J.A. Moor Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Kim Hamers Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Masi Mohammadi Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

DOI:

https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2022.01.02

Trefwoorden:

(zorg)taken delen, druk op mantelzorg, mantelzorg, overwegingen van mantelzorgers, vergrijzing

Samenvatting

Samenvatting

Als gevolg van maatschappelijke, politieke en demografische ontwikkelingen neemt de druk op mantelzorgers van kwetsbare, thuiswonende senioren toe. Om deze druk te verlichten, wordt in de omgeving van zorgvragers naar mogelijkheden gezocht om zorgtaken met anderen te delen. Veel mantelzorgers lijken hierbij echter een drempel te ervaren.

Deze pilotstudie richt zich op het begrijpen van de overwegingen die bij het delen van zorgtaken een rol spelen. Hiervoor zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij zes mantelzorgers van alleenstaande, zelfstandig wonende senioren. Uit deze studie blijkt dat er bij de overwegingen van mantelzorgers om zorgtaken te delen sprake is van een dynamiek tussen de belasting van mantelzorgers, vraagverlegenheid én de gepercipieerde wensen van zorgvragers, gecombineerd met controle willen houden over de mantelzorg en de vanzelfsprekendheid om het zelf te doen. Telkens lijken gevoelens van verantwoordelijkheid voor de zorg, het gedrag van zorgvragers en de keuzes die voor zorgvragers gemaakt moeten worden hierbij een rol te spelen. Voor het inrichten van passende interventies, gericht op het delen van mantelzorg, lijkt meer inzicht in de (persoonlijke) mechanismen achter deze verantwoordelijkheidsgevoelens noodzakelijk.

 

Abstract

Due to social, political, and demographic developments in Dutch healthcare, the pressure on informal carers of vulnerable, senior citizens living at home continues to increase. To relieve this pressure, people in the senior citizens’ social network are looking for ways to share care tasks with others. However, many informal caregivers seem to experience a threshold in this respect.

This pilot study focuses on understanding the considerations involved in sharing caregiving tasks with others. Therefore, semistructured interviews were conducted with six informal caregivers of single, senior citizens living at home. This study shows that these considerations are characterised by a relationship between informal caregivers’ workload, their shyness to ask others for help, and the perception of care recipients’ demand, combined with informal caregivers’ natural inclination to do it themselves. Feelings of being responsible for the care and behaviour of care recipients, and the choices that must be made for them seem to play an additional role. To develop adequate solutions that lead to sharing informal care with others, and relieving the pressure on informal caregivers, more insight into the (personal) mechanisms behind this sense of responsibility seems necessary.

Downloads

Additional Files

Gepubliceerd

2022-02-09

Citeerhulp

Maathuis, I. J., Bles, R. M., van Loon, M. A., Moor, N. J., Hamers, K., & Mohammadi, M. (2022). Het delen van mantelzorg: wat zijn de overwegingen?. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, (1), 1–10. https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2022.01.02

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel